„СИТИ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ

ЕИК: 175264350
София 1164, бул. „Джеймс Баучер” № 23

Представляващ: Борислав Георгиев Тодоров – Изпълнителен директор

За нас: „Сити Пропъртис” АДСИЦ е регистрирано като акционерно дружество със специална инвестиционна цел с решение № 1/ 02.04.2007 г. на СГС по ф.д. № 4973/2007 с основен капитал 500 000 лв обикновени безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. на всяка акция. На 28 май 2008 г. основният капитал е увеличен на 650 000 лв. В края на третото тримесечие на 2011 г. са настъпили промени в акционерите на Дружеството и притежаваните от тях акции. През месец август 2012 година в резултат на публично предлагане на акции на „Сити Пропъртис „ АДСИЦ е регистрирано увеличение на капитала на Дружеството с още 650 000 броя акции с номинал 1 лев всяка.

Банка-депозитар: „Райфайзенбанк (България)“ АД.

Финансови отчети: http://www.x3news.com/

ДВИ: Красимир Илиев Жилев

Протоколи от непроведени ОСА – от 09.12.2022 г. и 23.12.2022 г.

1. Протокол 09122022

2. Протокол 23122022

Проведено ОСА на СИТИ ПРОПЪРТИС АДСИЦ на 22.12.2022 г.

1. Протокол ОС 22-12-2022 заличени данни

2. Списък акционери

Покана и материали за Общо събрание на акционерите на СИТИ ПРОПЪРТИС АДСИЦ, насрочено за 22.12.2022 г.

1. Покана-ОСА-заличени-лични-данни

2. Протокол-СД-свикване-ОСА-заличени-данни

3. Декларации-Кънчев-заличени-данни

4. Декларации-Петринин-заличени-данни

5. Декларации-Ташев-заличени-данни

6. Дипломи-Кънчев-заличени-данни

7. Диплома-Петринин-заличени-данни

8. Диплома-Ташев-заличени-данни

9. Свидетелство-съдимост-Кънчев-заличени-данни

10. Свидетелство-съдимост-Петринин-заличени-данни

11. Свидетелство-съдимост-Ташев-заличени-данни

Покана и материали за Общо събрание на акционерите на СИТИ ПРОПЪРТИС АДСИЦ, насрочено за 09.12.2022 г.

1. Покана за ОС 09122022

2. Протокол СД за ОС 09122022 заличени данни

Проведено ОСА на СИТИ ПРОПЪРТИС АДСИЦ на 30.06.2022 г.

1. Устав -Сити-Пропъртис-ОСА-30-06-2022

2. Книга-акционери-16-06-2022

3. Протокол-ОСА-30-06-2022

4. Решение на КФН за одобрение на Устав Сити Пропъртис

5. Списък-акционери-ОСА-30-06-2022

6. ГФО2021

8. Доклад-ДВИ-2021

9. ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ НА СИТИ ПРОПЪРТИС АДСИЦ-ГФО2021

Покана и материали за Общо събрание на акционерите на СИТИ ПРОПЪРТИС АДСИЦ, насрочено за 30.06.2022 г.

1. Доклад-ДВИ-2021

2. Доклад-политика-възнаграждения-2021

3. Покана-ОСА-приемане-ГФО-2021-30-06-2022

4. Протокол СД насрочване-ОСА-приемане-ГФО-2021-23-05-2022

5. Решение на КФН за одобрение на Устав Сити Пропъртис

6. Проект за Устав с проследяване на промени Сити Пропъртис АДСИЦ

7. Проект за Устав -Сити-Пропъртис-без-проследяване-на-предлагани-промени

8. ГФО2021

9. ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ НА СИТИ ПРОПЪРТИС АДСИЦ-ГФО2021

10. Образец-пълномощно-ОСА-ГФО2021

Проведено ОСА на СИТИ ПРОПЪРТИС АДСИЦ на 15.09.2021 г.

1. ГФО-2020

2. Доклад-ДВИ-за 2020

3. Доклад-дейността-2020

4. Доклад-Одитор-2020

5. Доклад-политика-възнаграждения-2020

6. Книга-акционери-01-09-2021

7. Протокол-ОСА-15-09-2021

8. Списък-присъствие-акционери-15-09-2021

Покана и материали за Общо събрание на акционерите на СИТИ ПРОПЪРТИС АДСИЦ, насрочено за 15.09.2021 г.

1. ГФО-2020

2. Доклад-ДВИ-за 2020

3. Доклад-дейността-2020

4. Доклад-Одитор-2020

5. Доклад-политика-възнаграждения-2020

6. Покана-ОСА-приемане-ГФО-2020

7. Протокол СД насрочване-ОСА-приемане-ГФО-2020

8. Пълномощно-образец-ОСА-ГФО2020.pdf

Проведено ОСА на СИТИ ПРОПЪРТИС АДСИЦ на 30.09.2020 г.:

1. Протокол-ОСА-30-09-2020

2. Списък-присъствие-ОСА-30-09-2020

3. Книга-акционерите-към-16-09-2020

4. ГФО-2019-СИТИ_ПРОПЪРТИС_АДСИЦ

5. Свидетелство-за-съдимост-Стела-Райчева

6. CV-Стела-Райчева

7. Декларация-СР-по-Търг-закон

8. Декл-СР-нот-заверки-ЗДСИЦ-ЗППЦК

9. Диплома-Стела-Райчева

10. Доклад за дейността

11. Доклад-ДВИ-за2019

12. Доклад-политика-възнаграждения-2019

13. Одиторски доклад 2019

14. Политика за възнагражденията-приета-ОСА-30-09-2020

15. Пълномощни-ОСА-30-09-2020

16. УДОСТОВЕРЕНИЕ-АКТ-СЪСТОЯНИЕ-ДОВЕРИЕ

17. Удостоверения-фондове-Доверие

Покана и материали за Общо събрание на акционерите на СИТИ ПРОПЪРТИС АДСИЦ, насрочено за 30.09.2020 г.:

1. Покана - ОСА

2. Доклад 2019г. по политиката за възнагражденията

3. ГФО 2019г.

4. Годишен доклад ДВИ 2020г. за 2019г.

5. Образец Пълномощно - ОСА 30-09-2020

6. Протокол от заседание на Съвета на директорите

7. Доклад за дейността

8. Одиторски доклад 2019г.

9. CV - Стела Райчева

10. Диплома - Стела Райчева

11. Свидетелство за съдимост - Стела Райчева

12. Декларация - Стела Райчева по чл.8-ЗДСИЦ

13. Декларация - Стела Райчева по чл.116a ал.4-ЗППЦК

14. Уведомление-КФН-списък-допълн-въпроси-за-ОС-30-09-2020-КС

15. Протокол-СД-актуализиране-покана-ОСА

16. Актуализирана покана-ОСА

17. Нова-политика-възнагр-СД-СИТИ-ПРОПЪРТИС-2020

Покана и материали за ИОСА, насрочено за 17.03.2020 г.:

1. Покана-ИОСА

2. Пълномощно – образец

3. Декларация – ликвидатор

4. Дипломи

5. Свидетелство за съдимост

6. Професионална биография

7. План за ликвидация

Проведено ОСА 17.03.2020

Protocol-SD-dop-dn-red-bez-lichni-danni 11022020.pdf

Protocol-SD-svikv-IOSA-bez-lichni-danni 06022020.pdf

Pulnomoschtno IBaltov 17032020.pdf

Spisak prisastvali 17032020.pdf

Svidetelstvo-sadimost-AG.pdf

WWW03991_261_0128647.pdf

Декларация-АГ-по-чл-47-Наредба11-КФН.pdf

Дипломи-АГ.pdf

План-за-ликвидация OSA 17032020.pdf

Покана-ИОСА.pdf

Протокол ОСА 17032020.pdf

Професионална-биография-АГ.pdf